Kennis en ervaring in huis

Leerkrachten geven in hun eigen klas verschillende leerlingen extra hulp, ondersteuning en een onderwijsaanbod op maat. Daarnaast kan onze onderwijsassistente wekelijks leerlingen extra hulp binnen of buiten de groep aanbieden. Bijvoorbeeld begeleiding voor (begrijpend) lezen, rekenen, spellen. Of een groep leerlingen herhalingsstof aanbieden voor onderdelen die nog niet beheerst worden.

Onze intern begeleider bespreekt regelmatig de ontwikkeling van leerlingen en groepen met de leerkrachten. Op basis van deze gesprekken, wordt er bekeken of extra hulp nodig is en hoe we deze hulp kunnen aanbieden.

We werken samen met verschillende externe zorginstanties zoals kinderfysiotherapie, logopedie en schoolmaatschappelijk werk. Deze experts werken veelal bij ons op school waardoor er prettig samengewerkt wordt tussen ouders, het kind, school en de expert. Vanuit het SWT hebben wij een eigen contactpersoon die ons ondersteunt bij situaties waarin een specifieke ondersteuningsvraag wordt gesteld.

Door de samenwerking met verschillende partners en de aanwezige kennis op school kunnen wij veel leerlingen passend onderwijs bieden. In overleg met ouders bekijken wat voor elke leerling nodig is om het onderwijs passend te maken binnen de mogelijkheden die we als school hebben.

In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van de school Speciaal (Basis) Onderwijs De Brug die ook onderdeel van Vivente is. Ook kan de hulp ingeschakeld worden van orthopedagogen die binnen Vivente werken. De orthopedagogen ondersteunen de scholen in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Zorgstructuur

Ieder jaar vinden er met de ouders van onze leerlingen vier gesprekken plaats. Aan het begin van het schooljaar starten wij met een startgesprek ter kennismaking. Hier zijn ook de leerlingen zelf aanwezig, het gaat tenslotte om hen. Vervolgens vinden er in november, februari en juni oudergesprekken plaats om de voortgang van de leerling te bespreken. Mocht er meer ondersteuning geboden worden aan uw kind vanuit zorg, dan kunnen er meer oudergesprekken worden ingepland.

Mocht er tussendoor iets zijn en besproken moeten worden, zitten wij niet vast aan onze planning. Wij plannen graag met u als ouder een gesprek in wanneer hier behoefte aan is vanuit ons als leerkracht of vanuit u als ouder.

‘Onze deur staat altijd open!’