Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij inzetten op de beste ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Dat geldt voor de leerling die gemiddeld presteert, voor de leerling die extra hulp nodig heeft op reken-, taal- of sociaal-emotioneel gebied en voor de leerling die meer- of hoogbegaafd is.

Passend onderwijs

Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die wij als school zelf in huis hebben, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen of een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om externe vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Bij de Vivente-groep waar Talentum deel van uitmaakt, hebben we kennis en ervaring in huis om uw kind passend onderwijs te geven.

‘Wij dagen kinderen uit altijd het beste uit zichzelf te halen binnen de eigen mogelijkheden.’

 

Schoolondersteuningsprofiel

Hoe wij de ondersteuning inzetten en waar onze deskundigheid ligt, staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ons het uitgangspunt bij:

  • Het inrichten van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Het bepalen van de grenzen van de zorg.
  • Het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom de zorgplicht en passend onderwijs.
    U kunt het op deze site inzien.

Verrekijkers

Binnen onze school is een leerkracht opgeleid tot hoogbegaafdheidsspecialist. Verrekijkers biedt een programma voor begaafde leerlingen en heeft als motto: leren leren, leren leven en leren denken. Via uitdagende leerstof werken de leerlingen aan het verfijnen van hun vaardigheden. Denk hierbij aan executieve vaardigeheden, het omgaan met frustratie, plannen, leren leren en verkrijgen van een positieve groeimindset. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons beleidsplan dat ter inzage op school te vinden is.

EUREKA-lessen

Voor de meerbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 van de Vivente-scholen is er de mogelijkheid om Eureka-lessen te volgen. In zes blokken van vijf lessen ontvangen deze leerlingen passend onderwijs op een aantal scholen uit het Voortgezet Onderwijs. Deze lessen dagen leerlingen uit hun grenzen te verleggen en stimuleren een onderzoekende houding. De lessen zijn niet alleen gericht op onthouden, begrijpen en toepassen, maar vooral ook op analyseren, evalueren en creëren. Doordat de leerlingen in de Eureka-lessen andere leerlingen ontmoeten die eenzelfde manier van leren hebben, vinden zij herkenning bij elkaar en worden ze uitgedaagd tot samen leren en samenwerken.

Pluslessen Rekenen

Voor leerlingen van groep 8 die behoefte hebben aan rekenen op een praktijkgerichte manier, is er beperkte mogelijkheid om Pluslessen Rekenen bij Talentstad te volgen. Hier wordt de leerlingen geleerd dat rekenen een nuttige vaardigheid is, middels een programma dat zich richt op de praktijk met een dikke knipoog naar de techniek. Door praktisch met rekenen aan de slag te gaan, ervaren ze waarom rekenen belangrijk is én zien ze dat rekenen ook nog eens leuk kan zijn.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs

Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen scholen. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid (CTT). Aanmelden gaat altijd via de school. Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.